Czym tak na prawdę jest mobbing?

W języku angielskim słowo ,mobbing” wywodzi się od słowa ,mobb”, które znaczy ,rzucać się na kogoś„.

W języku polskim słowo ,mobbing” jest utożsamiane z terrorem lub przemocą psychiczną.

W prawie mobbing oznacza uporczywedługotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, które powoduje upokorzenie pracownika i narusza jego godność.

Mobbing więc są to działania albo zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi.

Rezultatem tych działań jest zaniżona ocena przydatności zawodowej pracownika, powodująca lub mająca na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Kto może dopuścić się mobbingu?

Zachowania mobbingowe występują w pracy. Mobbing ma możliwość wobec pracownika stosować pracodawcaprzełożony pracownika albo współpracownik.

Przykładowe zachowania mobbingowe to:

  • ubliżanie pracownikowi
  • opowiadanie anegdot i żartów na temat wybranej osoby
  • agresja fizyczna
  • szykany
  • zwodzenie
  • podstęp
  • intryga
  • oszczerstwo
  • zachowanie sadystyczne
  • zaczepianie
  • obmawianie
  • celowe wprowadzanie w błąd
  • niepowiadomienie ofiary mobbingu o grożącym jej niebezpieczeństwie
  • nieudzielanie pracownikowi informacji, które będą dla niego pomocne w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

W sensie prawnym mobbingiem nie są:

  • jednorazowe akty przemocy
  • wewnętrzne poczucie dyskomfortu pracownika w miejscu pracy, które są niezależne od zachowań innych w miejscu pracy
  • uzasadniona krytyka pracownika przez pracodawcę
  • konflikty w miejscu pracy, które są otwarte i nie ma w nich jednej ofiary, występuje w nich równorzędność podmiotów
  • niegrzeczne zachowanie pracodawcy
  • zła organizacja pracy, która powoduje duże natężenie pracy w pewnych okresach
  • brak zastępcy na stanowisku, na którym pracuje pracownik
  • wykorzystywanie umiejętności zawodowych pracownika, nawet w czasie wolnym od pracy, wówczas gdy pracownik zajmuje jedyne tego rodzaju stanowisko kierownicze w firmie, np. główny księgowy i dysponuje szczególnymi wiadomościami, do których nie mają dostępu inni zatrudnieni, z wyjątkiem sytuacji, gdy działania pracodawcy zmierzają do szykany

Kto jest odpowiedzialny za mobbing?

Za mobbing w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Jest on odpowiedzialny we wszystkich przypadkach mobbingu, ponieważ nie tylko sam powinien powstrzymać się od zachowań będących mobbingiem, lecz także powinien mu przeciwdziałać w własnej spółce. Pracodawca ma obowiązek stosować wszystkie dostępne mu środki, aby przeciwdziałać mobbingowi pomiędzy osobistych pracowników.

Do środków, które może stosować pracodawca należą:

  • kary porządkowe
  • przeniesienie na inne stanowisko
  • rozwiązanie stosunku pracy, nawet bez wypowiedzenia z winy pracownika

Ponadto pracodawca powinien prowadzić szkolenia pracowników, informowaćpracowników o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu.

W zakładzie pracy pracodawca powinien także wprowadzić procedury, które umożliwią wykrycie przypadków mobbingu i przeciwdziałanie mu.

Dodaj komentarz